Druki

Poniżej zamieszczamy druki wniosków obowiązujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy. Wnioski składają rodzice / opiekunowie prawni / pełnoletni uczniowie.

Wnioski o objęcie pomocą poradni można składać:

  • osobiście w sekretariacie poradni w Trzebnicy, lub
  • listownie, lub
  • pocztą elektroniczną dodając jako załącznik podpisany skan wniosku

Wnioski o objęcie pomocą poradni

Druki wniosków w sprawie diagnozy i wydania opinii  psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej (ogólne trudności w nauce, trudności w pisaniu i czytaniu, trudności w nauce matematyki,  trudności wychowawcze, problemy emocjonalne, nieprawidłowa mowa, badanie poziomu rozwoju dziecka, gotowość szkolna/odroczenie,indywidualny tok nauki/program nauczania, konsultacja/rozmowa/porada, interwencja kryzysowa, nauka w szkole dla dorosłych/oddziale przysposabiającym do pracy/OHP, badanie kontrolne,  inny problem) lub w sprawie objęcia terapią psychologiczną, pedagogiczną,  logopedyczną.

druki do pobrania:
Wniosek o objęcie pomocą poradni dziecko/uczeń
 
 
 Wniosek o objęcie pomocą poradni – pełnoletni uczeń
 
Wnioski do Zespołu Orzekającego 
WNIOSKI DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W FORMIE PAPIEROWEJ W SEKRETARIACIE PORADNI
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne,
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania  przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pojęcia nauki w szkole podstawowej

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wwrd i zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie – orzeczenia i opinie

Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie

Wnioski  inne

  • wniosek w sprawie przekazania indywidualnej teczki zawierającej dokumentację badań i czynności uzupełniających do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku

Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki do innej poradni

  • wniosek do dyrektora gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej o wydanie uczniowi  opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się przez poradnię psychologiczno  psychologiczno – pedagogiczną

Wniosek-specyficzne trudności w uczeniu się- szkoła ponadpodstawowa

POZOSTAŁE DRUKI

Wersje do edycji 

Edukacja wczesnoszkolna – informacja nauczyciela o dziecku

Informacja szkoły do Zespołu Orzekającego