Druki

Poniżej zamieszczamy druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy. Zgłoszenia dokonują rodzice / opiekunowie prawni / pełnoletni uczniowie.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w sekretariacie poradni w Trzebnicy, lub w sekretariacie gabinetów zamiejscowych w Żmigrodzie
  • listownie na adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica, lub
  • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@poradniapp.trzebnica.pl dodając jako załącznik podpisany skan zgłoszenia
 
 
ZGŁOSZENIE DO PORADNI
 
 
 
Wnioski do Zespołu Orzekającego 
WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA LUB OPINII WWRD MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W FORMIE PAPIEROWEJ W SEKRETARIACIE PORADNI

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wwrd i zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie – orzeczenia i opinie

Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie

Wnioski  inne

  • wniosek w sprawie przekazania indywidualnej teczki zawierającej dokumentację badań i czynności uzupełniających do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku

Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki do innej poradni

  • wniosek do dyrektora szkoły ponadpodstawowej o wydanie uczniowi  opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się przez poradnię psychologiczno  psychologiczno – pedagogiczną

Wniosek – specyficzne trudności w uczeniu się szkoła ponadpodstawowa

POZOSTAŁE DRUKI

Wersje do edycji 

Edukacja wczesnoszkolna – informacja nauczyciela o dziecku

Informacja szkoły do Zespołu Orzekającego