Dysleksja rozwojowa

•    DYSLEKSJA  – trudności w czytaniu
•    DYSGRAFIA – trudności w opanowaniu czytelnego pisma
•    DYSORTOGRAFIA – trudności w poprawnym pisaniu
•    DYSKALKULIA – trudności w uczeniu się matematyki

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Informator MEN – Specyficzne trudności w uczeniu się


Przepisy prawa oświatowego dotyczące specyficznych trudności w nauce

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze  zm.)

Art. 3 pkt 18 lit.a Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

Art. 44d  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44zzr ust.5 Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44zb, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

Art. 44zzzf ust. 5 Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.


DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM, EGZAMINU MATURALNEGO, EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ).

Uczniowie klas IV -VI SP

Opinię wydajemy na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych złożony w poradni.

opinia wydawana jest na podstawie art. 44zzr ust. 5, 44zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze  zm.) , §3 pkt 3 i § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) , § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Uczniowie gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

Opinię wydajemy na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia albo nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole po uzyskaniu zgody rodziców, złożony za pośrednictwem dyrektora szkoły oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Wniosek powinien posiadać uzasadnienie. Ten tryb składania wniosku dotyczy wyłącznie uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, którzy opinię o specyficznych trudnościach w nauce mają mieć wydaną po raz pierwszy.

Wniosek można znaleźć klikając tutaj

opinia wydawana jest na podstawie art. 44 zzr ust. 5, art. 44zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze  zm.) § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) , § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Dodaj komentarz