Diagnoza i opinie

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wydajemy opinie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne . Do najczęściej wydawanych opinii należą:

OBJĘCIE DZIECKA OBJĘCIA/UCZNIA/WYCHOWANKA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB PLACÓWCE

wydana na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEZ DZIECKO W WIEKU 6 LAT, KTÓRE ODBYWA ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE POZA PRZEDSZKOLEM ALBO ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

wydana na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

 WCZEŚNIEJSZE PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wydana na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

ODROCZENIE ROZPOCZĘCIA SPEŁNIENIA PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

wydana na podstawie art. 16 ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

POWTARZANIE KLASY PRZEZ UCZNIA KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wydana na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE LUB SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, UNIEMOŻLIWIAJĄCE SPROSTANIE TYM WYMAGANIOM

wydana na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) ,  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE LUB SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, UNIEMOŻLIWIAJĄCE SPROSTANIE TYM WYMAGANIOM

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ,  EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM, EGZAMINU MATURALNEGO LUB EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI,  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ)

*opinie wydajemy na wniosek  zaopiniowany przez radę pedagogiczną, przekazany przez dyrektora szkoły. Dotyczy to wyłącznie uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, którzy mają mieć wydaną opinię po raz pierwszy.

uczniowie klas IV -VI SP

wydana na podstawie art. 44 zzr ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) oraz §3 pkt 3 i § 4 ust. 1 rozporządzenia  MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

uczniowie gimnazjum  lub szkoły ponadgimnazjalnej*

wydana na podstawie art. 44 zzr ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199),  §3 pkt 3 i § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia  MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) , § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28), § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

ZWOLNIENIE UCZNIA Z WADĄ SŁUCHU LUB GŁĘBOKĄ DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

wydana na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia  MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) ,  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. poz. 199).

OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ W KLASIE TERAPEUTYCZNEJ

wydana na podstawie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

PRZYJĘCIE UCZNIA GIMNAZJUM DO ODDZIAŁU PRZYSPOSABIAJĄCEGO DO PRACY

wydana na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm),  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199);

W SPRAWIE BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA NAUKI W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH  ORAZ ZAWARCIA UMOWY
O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ODBYWANEGO W FORMIE PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY W OHP

wydana na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Dz. U. Poz. 857; ) § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199);  §  1 ust. 1  rozporządzenia MPiPS z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808,z późn. zm.).

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM, A TAKŻE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ, SZKOŁY POLICEALNEJ I SZKOŁY POMATURALNEJ, KANDYDATA
Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI, OGRANICZAJĄCYMI MOŻLIWOŚCI WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA

wydana   na podstawie art. 20 f ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199);

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE MŁODOCIANYCH, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI GIMNAZJUM, OSÓB NIE MAJĄCYCH 16 LAT, KTÓRE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM, ORAZ NIE MAJĄCYCH 16 LAT, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY GIMNAZJUM

  • 1 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808,z późn. zm.).

BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA PRZEZ DZIECKO PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH

Art. 3045. § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

UDZIAŁ W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ, ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH, USPRAWNIAJĄCYCH RUCHOWO, PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI, PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ DO SAMODZIELNOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

  • 27 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
    (Dz. U. Nr 109, poz. 631) § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

INNE OPINIE W TYM LOGOPEDYCZNA, WYNIK BADANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, OKREŚLENIE LATERALIZACJI, BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ITP.

  • 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

OPINIA W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ DZIECKO ODPOWIEDNIO OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 14 UST. 3, POZA PRZEDSZKOLEM, ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM LUB INNĄ FORMĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI POZA SZKOŁĄ.

wydana   na podstawie art. 16 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199);