Diagnoza i opinie

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wydajemy opinie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne . Do najczęściej wydawanych opinii należą:

OBJĘCIE DZIECKA OBJĘCIA/UCZNIA/WYCHOWANKA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB PLACÓWCE

wydana na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z §5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).

OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEZ DZIECKO W WIEKU 6 LAT, KTÓRE NIE KORZYSTAŁO Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM POPRZEDZAJĄCYM ROK SZKOLNY, W KTÓRYM MA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. WCZEŚNIEJSZE PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wydana na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

ODROCZENIE ROZPOCZĘCIA SPEŁNIENIA PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

OPINIA W SPRAWIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA – nowa forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej

wydana na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z §12 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).

POWTARZANIE KLASY PRZEZ UCZNIA KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – opinia nie jest wymagana przepisami

wydana na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499)

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE, UNIEMOŻLIWIAJĄCE SPROSTANIE TYM WYMAGANIOM

wydana na podstawie  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z § 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 z późn.zm.).

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE LUB SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, UNIEMOŻLIWIAJĄCE SPROSTANIE TYM WYMAGANIOM; DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, EGZAMINU MATURALNEGO,  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ)

uczniowie klas IV -VIII SP

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku art. 44zzr ust. 5 oraz art. 44zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), § 2 pkt 3 i § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 z późn. zm.)

uczniowie szkoły ponadpodstawowejopinię wydajemy na wniosek  nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia zaopiniowany przez radę pedagogiczną, przekazany przez dyrektora szkoły. Dotyczy to wyłącznie uczniów szkoły ponadpodstawowej, którzy mają mieć wydaną opinię po raz pierwszy.

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art. 44zzr ust. 5 oraz art. 44zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), § 2 pkt 3  i § 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 z późn. zm.)

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

na podstawie §4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art.115 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)§6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia  MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569).

ZWOLNIENIE UCZNIA Z WADĄ SŁUCHU, Z GŁĘBOKĄ DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ, Z AFAZJĄ, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI LUB Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO DO KOŃCA DANEGO ETAPU EDUKACYJNEGO NA WNIOSEK RODZICÓW ALBO PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 z późn. zm.).

OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ W KLASIE TERAPEUTYCZNEJ

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).

OPINIA W SPRAWIE PIERWSZEŃSTWA W PRZYJĘCIU UCZNIA Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

wydana  na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. g  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

OPINIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Z OSOBĄ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 15 LAT

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku  z art.191 § 24 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA PRZEZ DZIECKO PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH

wydana na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z art. 3045. § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

INNE OPINIE W TYM LOGOPEDYCZNA, WYNIK BADANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, OKREŚLENIE LATERALIZACJI, BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ITP.

Wydana na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499).

OPINIA W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ DZIECKO ODPOWIEDNIO OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 31 UST. 4 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE (ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE) POZA PRZEDSZKOLEM, ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM LUB INNĄ FORMĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI POZA SZKOŁĄ

wydana  na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2499) w związku z  art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).