O nas

Zasady dotyczące respektowania praw dziecka, ucznia, rodzica w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy

  1. Każde dziecko/uczeń/rodzic ma prawo do otrzymania specjalistycznej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Każde dziecko/ uczeń/ rodzic ma prawo do godnego i podmiotowego traktowania jego osoby.
  3. Każde dziecko/uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i poglądów.
  4. Każde dziecko/ uczeń/ rodzic ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji o zakresie udzielonej pomocy. Szkoła może być zapoznana z wynikami konsultacji lub opinią wyłącznie na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica.
  5. Każde dziecko/uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i poczucia bezpieczeństwa. Podczas badania lub terapii w gabinecie opiekę pełni nauczyciel specjalista, natomiast za bezpieczeństwo dziecka/ucznia po wyjściu z gabinetu i na terenie placówki odpowiada opiekun prawny lub rodzic dziecka.
  6. Każde dziecko/uczeń ma prawo poznać przebieg procedury badania, terapii.
  7. Każde dziecko/uczeń ma prawo odmówić uczestnictwa w badaniu, w terapii w uzasadnionych przypadkach: choroba, złe samopoczucie, stan fizyczny uniemożliwiający dłuższe przebywanie w pozycji siedzącej (wymuszonej).
  8. Dla dobra dziecka/ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu emocjonalnego dziecka/ucznia, diagnoza specjalistyczna dziecka/ ucznia może odbyć się w obecności rodzica.
  9. Każde dziecko/uczeń/rodzic ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych badań, konsultacji, terapii.
  10. Każdy rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo do złożenia zażalenia, skargi dotyczącej przeprowadzonego badania, konsultacji i terapii.

Opracowano na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Poradni P-P w Trzebnicy

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy jest placówką z bogatym doświadczeniem w działalności diagnostycznej, terapeutycznej, edukacyjnej i profilaktycznej. Powstała w roku 1967 i od prawie 50 lat udziela wsparcia i pomocy blisko 60 placówkom zlokalizowanym w rejonie Poradni obejmującym wszystkie gminy Powiatu Trzebnickiego. Na mocy decyzji Kuratora Oświaty od roku szkolnego 2012/2013 zespoły orzekające wydają orzeczenia dotyczące kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym; niewidomym, słabowidzącym; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnością intelektualną; z niepełnosprawnoscią ruchową, w tym z afazją oraz orzeczenia dotyczące indywidualnego nauczania  z terenu całego Powiatu Trzebnickiego.

Główne cele działalności Poradni, to wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Realizacją zadań zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, psychoterapii, procesów integracji sensorycznej, socjoterapii, orzecznictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Szeroki zakres świadczonych usług jest wynikiem ustawicznego procesu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników merytorycznych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od roku szkolnego 2006/2007 działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez nie nauki w szkole. Specjaliści wykorzystują w swojej pracy nowoczesne narzędzia i techniki diagnostyczne oparte o najnowszą wiedzę w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych. Dzięki ich kreatywności w poradni wdrażane są nowatorskie rozwiązania wzbogacające ofertę m. in.
 coaching,
 terapia ręki,
 terapia integracji sensorycznej
 psychodietetyka
 terapia kognitywna metodą R. Feuersteina – IE
 terapia skoncentrowana na rozwiązaniach  – TSR

Obecnie Poradnia mieści się w budynku przy ul. Nowej 1, który dzieli z Powiatowym Zespołem specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, możliwość korzystania z windy, toaleta). Poradnia dysponuje poczekalnią dla klientów wyposażoną między innymi w sprzęt audiowizualny, mebelki i zabawki dla maluchów. Dorośli mogą też skorzystać z czasopism oraz specjalnie przygotowanych ulotek zawierających informacje o oferowanych w Poradni formach specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
W trzebnickiej siedzibie Poradnia dysponuje 12 gabinetami do diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej oraz salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Gabinety są bogato wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do działalności diagnostycznej i terapeutycznej.
Poradnia prowadzi również Gabinety Zamiejscowe w Obornikach Śląskich, który mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. K. Kownackiego 4 oraz w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17.
Poradnia realizuje zadania statutowe zarówno we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi jak i z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Na podkreślenie zasługuje różnorodność działań na rzecz rozwoju edukacji. Należą do nich szkolenia, akcje, imprezy, m. in. aktywne uczestnictwo w ogólnopolskim „Tygodniu Kariery”, Powiatowe Targi Edukacyjne, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, POwiatowe Forum Pedagogiczne. Istotne są także inicjatywy adresowane do dzieci zdolnych oraz organizacja systemowej opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poza tym świadczona jest pomoc psychologom i pedagogom szkolnym w ramach grup wsparcia.

Profesjonalizm i duże zaangażowanie pracowników są doceniane przez instytucje zewnętrzne, o czym świadczą np. publikacje zamieszczane w banku dobrych praktyk na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, liczne podziękowania m.in. z ORE, uczelni wyższych oraz szkół i placówek, zapraszanie specjalistów do prowadzenia szkoleń, warsztatów i zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców, udział w standaryzacji testów psychologicznych.
Współpracujący z ORE pracownicy są m. in. liderami w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ekspertami w projekcie doskonalenia nauczycieli oraz realizatorami programu Szkoła dla rodziców i wychowawców.
W Poradni pod merytoryczną opieką specjalistów odbywają praktyki studenci szkół wyższych.
Nasi specjaliści współpracują jako wykładowcy m. in. z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW we Wrocławiu, Uniwersytetem Lubuskim w Zielonej Górze oraz Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Dodaj komentarz