O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy jest placówką z bogatym doświadczeniem w działalności diagnostycznej, terapeutycznej, edukacyjnej i profilaktycznej. Powstała w roku 1967 i od prawie 50 lat udziela wsparcia i pomocy blisko 60 placówkom zlokalizowanym w rejonie Poradni obejmującym 4 gminy Powiatu Trzebnickiego: Gminę Oborniki Śląskie, Gminę Trzebnica, Gminę Wisznia Mała i Gminę Zawonia. Na mocy decyzji Kuratora Oświaty od roku szkolnego 2012/2013 zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu całego Powiatu Trzebnickiego.

Główne cele działalności Poradni, to wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Realizacją zadań zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, psychoterapii, procesów integracji sensorycznej, socjoterapii, orzecznictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Szeroki zakres świadczonych usług jest wynikiem ustawicznego procesu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników merytorycznych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w roku szkolnym 2006/2007 powołany został Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez nie nauki w szkole, a od 2014 r. wprowadzono diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Specjaliści wykorzystują w swojej pracy nowoczesne narzędzia i techniki diagnostyczne oparte na najnowszej wiedzy w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych. Dzięki ich kreatywności w poradni wdrażane są nowatorskie rozwiązania wzbogacające ofertę m. in.
 coaching,
 terapia behawioralna,
 terapia integracji sensorycznej
 psychodietetyka
 terapia kognitywna metodą R. Feuersteina – IE
 terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Obecnie Poradnia mieści się w budynku przy ul. Nowej 1, który dzieli z Powiatowym Zespołem specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, możliwość korzystania z windy, toaleta). Poradnia dysponuje poczekalnią dla klientów wyposażoną między innymi w sprzęt audiowizualny, mebelki i zabawki dla maluchów. Dorośli mogą też skorzystać z czasopism oraz specjalnie przygotowanych ulotek zawierających informacje o oferowanych w Poradni formach specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
W trzebnickiej siedzibie Poradnia dysponuje 12 gabinetami do diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej oraz salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Gabinety są bogato wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do działalności diagnostycznej i terapeutycznej.
Poradnia prowadzi również Gabinet Zamiejscowy w Obornikach Śląskich, który mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. K. Kownackiego 4. Przyjmują w nim specjaliści: psycholog, pedagog i logopeda.
Poradnia realizuje zadania statutowe zarówno we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi jak i z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Na podkreślenie zasługuje różnorodność działań na rzecz rozwoju edukacji. Należą do nich szkolenia, akcje, imprezy, m. in. organizacja ogólnopolskiego „Tygodnia Kariery”, udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, „Dzień Praw Dziecka”, „Uniwersytet dla rodziców”, ‘ Szkoła dla rodziców i wychowawców”, udział w projekcie doskonalenia nauczycieli „Nauczyciel na 6”, realizacja programu „Uczeń z zaburzeniami w szkole”, „Budowanie strategii pracy w środowisku rodzinnym i szkolnym”, Forum Oświaty. Istotne są także inicjatywy adresowane do dzieci zdolnych oraz organizacja systemowej opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poza tym od lat świadczona jest pomoc psychologom i pedagogom szkolnym w ramach grup wsparcia.

Profesjonalizm i duże zaangażowanie pracowników są doceniane przez instytucje zewnętrzne, o czym świadczą np. publikacje zamieszczane w banku dobrych praktyk na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, liczne podziękowania m.in. z ORE, uczelni wyższych oraz szkół i placówek, zapraszanie specjalistów do prowadzenia szkoleń, warsztatów i zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców, udział w standaryzacji testów psychologicznych.
Współpracujący z ORE pracownicy są m. in. liderami w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ekspertami w projekcie doskonalenia nauczycieli oraz realizatorami programu Szkoła dla rodziców i wychowawców.
W Poradni pod merytoryczną opieką specjalistów odbywają praktyki liczni studenci wrocławskich szkół wyższych.
Nasi specjaliści współpracują jako wykładowcy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Lubuskim w Zielonej Górze oraz Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (obecnie  Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie).

Dodaj komentarz