Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszej Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W skład Zespołu wchodzą specjaliści posiadający  przygotowanie do pracy z małymi dziećmi:
Agnieszka Borysiak – koordynator zespołu – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista terapii ręki
Anna Szczypkowska – psycholog, logopeda kliniczny
Aneta Sawaryńska – psycholog, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, psychodietetyk
Daria Hajduk – psycholog, specjalista terapii integracji sensorycznej,  w trakcie procesu certyfikacji w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej
Urszula Piasecka – specjalista integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej
Katarzyna Chorzępa – pedagog, specjalista edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo, z autyzmem i zespołem Aspergera

Zadaniem zespołu realizującego wczesne wspomaganie jest:

1)   ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań z dzieckiem i wsparcia jego rodziny,

2)   opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

3)   analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w miejscu ustalonym przez dyrektora placówki.

Celem podejmowanych oddziaływań jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawę do zorganizowania zajęć z dzieckiem i jego rodziną stanowi opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydaje zespół orzekający działający w Poradni.

Szczegółowych informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka udziela Pani Agnieszka Borysiak- koordynator WWRD    tel. 71 738 10 17

 

Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji „Opis i analiza przypadku dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym uczestniczącym w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”  Małgorzata Stanclik 

Podzięk.-WWRD M. Stanclik ORE 2014.05.20

Dodaj komentarz