Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszej Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W skład Zespołu wchodzą specjaliści posiadający  przygotowanie do pracy z małymi dziećmi:
Agnieszka Borysiak – koordynator zespołu – pedagog specjalny: terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Aurelia Zajkowska – psycholog
Aneta Marguż – psycholog, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Daria Hajduk – psycholog, specjalista terapii integracji sensorycznej,  w trakcie procesu certyfikacji w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej, 
Urszula Piasecka – specjalista integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej
Dagmara Wajer – neurologopeda, logopeda
Alina Wójtowicz – logopeda
Anna Giełażun – logopeda

Zadaniem zespołu realizującego wczesne wspomaganie jest:

1)   ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań z dzieckiem i wsparcia jego rodziny,

2)   opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

3)   analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w miejscu ustalonym przez dyrektora placówki.

Celem podejmowanych oddziaływań jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawę do zorganizowania zajęć z dzieckiem i jego rodziną stanowi opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydaje zespół orzekający działający w Poradni.

 

Szczegółowych informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka udziela Pani Agnieszka Borysiak

tel. 71 738 10 07

 

Opis i analiza przypadku dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym uczestniczącym w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podzięk.-WWRD M. Stanclik ORE 2014.05.20

Dodaj komentarz