Problematyka pracy

Misją Poradni jest objęcie całościową specjalistyczną opieką dzieci i młodzież oraz podniesienie jakości pracy placówki w celu zwiększenia zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług.
Wizja Poradni dotyczy poszerzenia oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, aby w jeszcze większym stopniu, maksymalnie zaspokoić oczekiwania i potrzeby środowiska. Pragniemy: wyjść naprzeciw różnorodnym zagrożeniom cywilizacyjnym, usprawniać i zintensyfikować działania w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju, zwiększyć kadrę z różnorodnym przygotowaniem zawodowym, m.in. o rehabilitanta, lekarza psychiatrę i neurologa, systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników, zwłaszcza w dziedzinie terapii.

CELE I ZADANIA PORADNI
1. Poradnia jest publiczną placówką udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
– pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjału intelektualnego, cech osobowości dzieci i młodzieży, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, specyficznych trudności w uczeniu się,
– wspomaganie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
– pomaganie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu ich mocnych stron,
– profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, edukacja prozdrowotna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
– terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
– pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

3. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku dziecka, działalność profilaktyczną, informacyjną, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, opiniowanie po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.

4. Indywidualny dobór metod i form pomocy specjalistycznej należy do kompetencji pracowników Poradni.

5. Wszelkie działania profilaktyczne, doradcze, diagnostyczne, terapeutyczne mają na względzie poszanowanie praw i potrzeb dziecka.

6. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • objęcia ucznia i dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub w placówce,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub innymi trudnościami

7. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na pisemny wniosek lub za zgodą rodziców dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
8. Rodzice mogą dołączyć do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek.
9. Jeśli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

10. W Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające, które wydają:
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

11. Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom poprzez:
– konsultacje, wymianę doświadczeń i informacji,
– współorganizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów itp.,
– uczestniczenie w działaniach zapewniających kompleksową pomoc dziecku, rodzinie, szkole,
– wspólne podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci, rodziny, szkoły i środowiska lokalnego.