Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego .

DANE ADRESOWE

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Trzebnicy
ul. Nowa 1, 55 – 140 Trzebnica
tel./fax 71 738 10 00

Sekretariat Poradni czynny jest:
– poniedziałek, środa i czwartek: 8.00 – 15.00
– wtorek 8.00 – 17.00
– piątek 8.00 – 13.00

Korespondencję kierowaną do Poradni prosimy przesyłać na adres siedziby Poradni w Trzebnicy podany powyżej.

Poradnia wydaje dokumenty: opinie, orzeczenia, zaświadczenia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów.

Druki wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Druki wniosków”, w sekretariacie Poradni w Trzebnicy, w Gabinecie zamiejscowym w Obornikach Śląskich i w placówkach oświatowych na terenie działania Poradni.

Opinie i zaświadczenia Wnioskodawcy odbierają osobiście, w siedzibie Poradni, w wyznaczonych terminach:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy
ul. Nowa 1 w czasie pracy sekretariatu

Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śl.
ul. K. Kownackiego 4 w czasie pracy pracowników pedagogicznych

Zespoły Orzekające rozpatrują wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w pierwszy wtorek miesiąca.

Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy realizują zadania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne w placówkach oświatowych na pisemny wniosek dyrektora danej placówki.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach 12:00 – 14:00.