RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, a osobą uprawnioną do działania w imieniu administratora jest dyrektor Paweł Łukaszewski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica

e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

telefonicznie nr 71 738 10 00

  1. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy jest pani Izabela Żmuda, z którą można kontaktować się telefonicznie: 696 063 927.
  2. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, opinii, orzeczenia, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i innych ustaw oświatowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań Poradni wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i innych ustaw i rozporządzeń. Odmowa udostępnienia danych spowoduje niemożność  realizacji w/w zadań przez ADO.
  4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  7. Podania Twoich danych wymaga ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze, na podstawie których działa poradnia.
  8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 mgr Paweł Łukaszewski – dyrektor