Historia poradni

Poradnia rozpoczęła działalność 1 stycznia 1967 r. jako „Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Trzebnicy” na mocy orzeczenia Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Trzebnicy. Od 1 lutego 1993 r. działa Gabinet Zamiejscowy w Obornikach Śląskich, w którym pracują psycholog, pedagog i logopeda.
Na podstawie Aktu Przekształcenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dniem 11 października 1993 r. PPW – Z została przekształcona w „Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”.
Od dnia 01 stycznia 1999 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Trzebnickiego. Placówka obejmuje opieką dzieci i młodzież oraz szkoły i placówki oświatowe z miasta i gminy Trzebnica, miasta i gminy Oborniki Śląskie, gminy Zawonia oraz  gminy Wisznia Mała.
W roku szkolnym 2006/2007 powołany został Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez nie nauki w szkole.
W roku szkolnym 2012/2013 Dolnośląski Kurator Oświaty, za zgodą organu prowadzącego, podjął decyzję o możliwości udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Poradnia zaczęła wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wymienionymi wyżej niepełnosprawnościami z terenu całego Powiatu Trzebnickiego.

Od 1 września 2021 r. w wyniku likwidacji Poradni Psychologiczno  -Pedagogicznej w Żmigrodzie działają Gabinety Zamiejscowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy

Poradnia kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę, przez ostatnie lata mieściła się przy ul. Wrocławskiej 10. W czerwcu 2014 r. nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby w wyremontowanych pomieszczeniach po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Nowej 1.  Poradnia posiada 12 gabinetów specjalistów w tym Gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka oraz Terapii Integracji Sensorycznej.

W latach sześćdziesiątych w Poradni były zatrudnione dwie osoby na stanowiskach merytorycznych – psychologa i pedagoga. W roku szkolnym 2003/2004 liczba etatów pedagogicznych wynosiła 8,5; w roku szkolnym 2013/2014 w łącznym wymiarze 13,5 etatu zatrudnieni byli psycholodzy (w tym terapeuci), pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni), logopedzi, rehabilitant.  Z Poradnią współpracują też: lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej, rehabilitantka, tyflopedagog i surdopedagog. Aktualnie w Poradni jest zatrudnionych 24 specjalistów (na 24,5 etatu). Od 2005 r. Poradnia korzysta z pomocy wolontariuszy, a od 2007 r. z pomocy stażystów, którzy finansowani są z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy.

W Poradni dokonywana jest diagnoza logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna. Specjaliści prowadzą też różne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej (indywidualnie i grupowo).
Celem działania Poradni jest udzielanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom i młodzieży (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych), ich rodzicom i nauczycielom zmierzającej do zapewnienia optymalnego funkcjonowania w środowisku. Kadra Poradni oraz wyposażenie pozwala na profesjonalne wypełnianie zadań.
Naszą Misją jest objęcie całościową specjalistyczną opieką dzieci i młodzież oraz podniesienie jakości pracy placówki w celu zwiększenia zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług.
Wizja Poradni dotyczy poszerzenia oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, aby w jeszcze większym stopniu, maksymalnie zaspokoić oczekiwania i potrzeby środowiska. Pragniemy: wyjść naprzeciw różnorodnym zagrożeniom cywilizacyjnym, usprawniać i zintensyfikować działania w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju, zwiększyć kadrę z różnorodnym przygotowaniem zawodowym, m.in. o rehabilitanta, lekarza psychiatrę i neurologa, systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników, zwłaszcza w dziedzinie terapii.
Pracownicy Poradni stale doskonalą kompetencje, współpracują z instytucjami oświatowymi na terenie powiatu, województwa i kraju, m. in. pełnią funkcję ogólnopolskich liderów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, są też ekspertami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dodaj komentarz