UWAGA!!!

W dniu 23 kwietnia sekretariat Poradni będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt bezpośrednio ze specjalistami. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Na konkurs napłynęło 68 prac plastycznych. Komisja miała nie lada problem z wyborem najlepszych prac. Wszystkim dzieciom i ich opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki konkursu powiatowego dla uczniów klas III

„Portret słynnego dyslektyka”

Prace wyróżnione:

  1. Liliana Biedroń

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich; nauczyciel – Iwona Parus

  1. Bohdan Martyniuk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich; nauczyciel –  Mariola Siekirka – Syta

  1. Leonard Różański

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich; nauczyciel –  Małgorzata Iskra

  1. Adam Lorek

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie; nauczyciel – Joanna Słocińska – Głód

  1. Bartosz Saja

Szkoła Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie; nauczyciel – Renata Węgrzyniak

  1. Mateusz Kos

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy; nauczyciel – Renata Makles

  1. Maja Kubaszewska

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy; nauczyciel – Lidia Danilewicz

Nagrody i dyplomy dla wyróżnionych uczniów zostaną przekazane do szkół.

 


FORUM DYREKTORÓW

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PODM-P odbyło się spotkanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Trzebnickiego.

Celem spotkania było zawiązanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu .

Podczas spotkania Paweł Łukaszewski – dyrektor Poradni przeprowadził szkolenie nt. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie zmian przepisów. Podczas szkolenia dyrektorzy zadawali liczne pytania dotyczące praktycznych rozwiązań, a także wymienili się własnymi doświadczeniami.OD 1 GRUDNIA NASZA PORADNIA WIODĄCYM OŚRODKIEM
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM

W dniu 1 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, A  Zarządem Powiatu Trzebnickiego w sprawie utworzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu. Rolę wiodącego ośrodka powierzono naszej Poradni. Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może też:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne
u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

W dniach 20 – 22 października we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące trenerów prowadzących szkolenia dla różnych grup odbiorców: rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty zorganizowała Fundacja „Żyjmy Zdrowo” realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej na ten temat w zakładce AktualnościEuropejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

W bieżącym roku nasza Poradnia aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku termin przypadł na 02-08.10.2017 r.  będziemy go realizować pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Ponadto ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci z klas III szkół podstawowych.

KONKURS PLASTYCZNY

Portret sławnego dyslektyka

dla dzieci z klas III szkół podstawowych

Regulamin-Konkursu9 czerwca 2017

wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że dyrektor Paweł Łukaszewski został wybrany do pełnienia roli koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie dolnośląskim.Współpracujemy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Miło nam poinformować, że nasza Poradnia  została wybrana do pełnienia roli poradni koordynującej działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.  Koordynacja dotyczyć będzie działań związanych z  wykorzystaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.15 marca odbyło się FORUM DYREKTORÓW

Spotkanie Forum Dyrektorów spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecny był też Starosta Powiatu Trzebnickiego Pan Waldemar Wysocki, który powitał przybyłych, życząc owocnego udziału w szkoleniu. W Forum wzięło  udział 24 dyrektorów i wicedyrektorów z 21 szkół i przedszkoli z terenu całego powiatu trzebnickiego.

W części informacyjnej dyrektor Cecylia Śmieszkowska omówiła stan przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej oraz przewidywany harmonogram spotkań informacyjnych dla około 500 nauczycieli ze szkół powiatu trzebnickiego.

W drugiej części dyrektor Paweł Łukaszewski poprowadził szkolenie na temat organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach. Zwrócił uwagę na zadania szkolnych specjalistów oraz odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podkreślił też ogromną rolę rodziców w partnerskiej współpracy ze szkołą nakierowanej na udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto zapoznał uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, bowiem na zakończenie prowadzący został nagrodzony przez nich gromkimi brawami.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego i swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a w przypadku młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim do 25 roku życia (dotyczy realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).

Korzystanie z pomocy specjalistycznej w Poradni jest bezpłatne.Ważne!!!

Informujemy, że w przypadkach losowych rodzic/klient zobowiązany jest niezwłocznie i jeśli to możliwe z wyprzedzeniem poinformować telefonicznie Poradnię o nieobecności w umówionym terminie.
W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo dodatkowy termin badania lub terapii.

Nie zgłoszenie się w dodatkowo wyznaczonym terminie bez uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku.


Jeżeli w wyznaczonym przez Poradnię pierwszym terminie klient nie zgłosi się na badania bez poinformowania o przyczynie nieobecności, wniosek pozostanie bez realizacji.


Zapraszamy do nowej siedziby Poradni w Trzebnicy

ul. Nowa (wejście od ul. Wrocławskiej)
telefon: 71/ 738 10 00
Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śląskich
ul. K. Kownackiego (budynek Publicznego Gimnazjum)
telefon 71/ 310 10 90
W trakcie badań diagnostycznych oraz terapii telefon nie będzie odbierany, ponieważ w Gabinecie Zamiejscowym nie prowadzimy sekretariatu.
Kontakt możliwy jest w godzinach pracy specjalistów.
Wnioski należy składać w sekretariacie Poradni w Trzebnicy

Sekretariat Poradni czynny jest w dni robocze w godzinach:
 
Poniedziałek     7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa                 7:00 – 15:00
Czwartek          7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00
Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 12:00 – 13:00
oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.
Pracownicy pedagogiczni  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy realizują zadania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne w  placówkach  oświatowych  na  pisemny  wniosek  dyrektora   danej placówki.
Poradnia P-P Trzebnica, ul. Nowa 1 - mapa
 
 

 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.