TELEFON ZAUFANIAOd 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Więcej informacjiSEKRETARIAT

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek     8:00 – 14:00

Wtorek               10:00 – 16:00      

Środa                  8:00 – 14:00

Czwartek          10:00 – 15:00

Piątek                  8:00 – 13:00

 Sekretariat Poradni mieści się w Trzebnicy przy ul. Nowej 1

W Obornikach Śląskich działa Gabinet Zamiejscowy, w którym przyjmują specjaliści. Wszelkie sprawy administracyjne należy załatwiać w sekretariacie w Trzebnicy.


Edukacja włączająca

Informacja dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Plakat_edukacja włączająca_MEN


 

5 MAJA

– Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych mają    przypominać, że wśród nas żyją osoby, które choć często różnią się od nas zachowaniem, czy fizjonomią mają pełne prawo do życia w szczęściu. Osobom niepełnosprawnym winni jesteśmy szacunek, opiekę, zainteresowanie i czułość. Powinniśmy pomagać im pokonywać bariery niezrozumienia przez innych, bariery wstydu, ograniczenia w poruszaniu się, w odbiorze świata, w zdobywaniu nowych umiejętności, w komunikowaniu się z innymi. Obchodząc ten dzień chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne mają swoje potrzeby, pragnienia i marzenia.

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym.


FORUM DYREKTORÓW

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PODM-P odbyło się spotkanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Trzebnickiego.

Celem spotkania było zawiązanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu .

Podczas spotkania Paweł Łukaszewski – dyrektor Poradni przeprowadził szkolenie nt. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie zmian przepisów. Podczas szkolenia dyrektorzy zadawali liczne pytania dotyczące praktycznych rozwiązań, a także wymienili się własnymi doświadczeniami.OD 1 GRUDNIA NASZA PORADNIA WIODĄCYM OŚRODKIEM
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM

W dniu 1 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, A  Zarządem Powiatu Trzebnickiego w sprawie utworzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu. Rolę wiodącego ośrodka powierzono naszej Poradni. Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może też:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.


Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne
u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

W dniach 20 – 22 października we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące trenerów prowadzących szkolenia dla różnych grup odbiorców: rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty zorganizowała Fundacja „Żyjmy Zdrowo” realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej na ten temat w zakładce AktualnościEuropejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

W bieżącym roku nasza Poradnia aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku termin przypadł na 02-08.10.2017 r.  będziemy go realizować pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Ponadto ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci z klas III szkół podstawowych.

KONKURS PLASTYCZNY

Portret sławnego dyslektyka

dla dzieci z klas III szkół podstawowych

Regulamin-Konkursu9 czerwca 2017

wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że dyrektor Paweł Łukaszewski został wybrany do pełnienia roli koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie dolnośląskim.Współpracujemy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Miło nam poinformować, że nasza Poradnia  została wybrana do pełnienia roli poradni koordynującej działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.  Koordynacja dotyczyć będzie działań związanych z  wykorzystaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.15 marca odbyło się FORUM DYREKTORÓW

Spotkanie Forum Dyrektorów spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecny był też Starosta Powiatu Trzebnickiego Pan Waldemar Wysocki, który powitał przybyłych, życząc owocnego udziału w szkoleniu. W Forum wzięło  udział 24 dyrektorów i wicedyrektorów z 21 szkół i przedszkoli z terenu całego powiatu trzebnickiego.

W części informacyjnej dyrektor Cecylia Śmieszkowska omówiła stan przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej oraz przewidywany harmonogram spotkań informacyjnych dla około 500 nauczycieli ze szkół powiatu trzebnickiego.

W drugiej części dyrektor Paweł Łukaszewski poprowadził szkolenie na temat organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach. Zwrócił uwagę na zadania szkolnych specjalistów oraz odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podkreślił też ogromną rolę rodziców w partnerskiej współpracy ze szkołą nakierowanej na udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto zapoznał uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, bowiem na zakończenie prowadzący został nagrodzony przez nich gromkimi brawami.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego i swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a w przypadku młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim do 25 roku życia (dotyczy realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).

Korzystanie z pomocy specjalistycznej w Poradni jest bezpłatne.Ważne!!!

Informujemy, że w przypadkach losowych rodzic/klient zobowiązany jest niezwłocznie i jeśli to możliwe z wyprzedzeniem poinformować telefonicznie Poradnię o nieobecności w umówionym terminie.
W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo dodatkowy termin badania lub terapii.

Nie zgłoszenie się w dodatkowo wyznaczonym terminie bez uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku.


Jeżeli w wyznaczonym przez Poradnię pierwszym terminie klient nie zgłosi się na badania bez poinformowania o przyczynie nieobecności, wniosek pozostanie bez realizacji.


Zapraszamy do nowej siedziby Poradni w Trzebnicy

ul. Nowa (wejście od ul. Wrocławskiej)
telefon: 71/ 738 10 00
Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śląskich
ul. K. Kownackiego (budynek Publicznego Gimnazjum)
telefon 71/ 310 10 90
W trakcie badań diagnostycznych oraz terapii telefon nie będzie odbierany, ponieważ w Gabinecie Zamiejscowym nie prowadzimy sekretariatu.
Kontakt możliwy jest w godzinach pracy specjalistów.
Wnioski należy składać w sekretariacie Poradni w Trzebnicy

Sekretariat Poradni czynny jest w dni robocze w godzinach:
 
Poniedziałek     8:00 – 14:00
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa                 8:00 – 14:00
Czwartek          10:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 13:00
Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 12:00 – 13:00
oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.
Pracownicy pedagogiczni  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy realizują zadania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne w  placówkach  oświatowych  na  pisemny  wniosek  dyrektora   danej placówki.
Poradnia P-P Trzebnica, ul. Nowa 1 - mapa
 
 

 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.