Koncepcja Pracy

Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi…”  

Janusz Korczak

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Trzebnicy na lata 2014/2019

Czasy współczesne stawiają przed menedżerami, pracownikamii organizacjami nie wyłączając placówek oświatowych coraz poważniejsze wyzwania. Wraz z rewolucyjnym postępem wiedzy, nauki i techniki,we wszystkich sferach działalności człowieka dokonują się ogromne zmiany. Rozwój technologii informatycznej, wzrost poziomu ogólnego wykształcenia, powszechny dostęp do wiedzy, postępująca globalizacja, zalew informacyjny, reklama różnorodnych stylów życia, to wszystko wpływa na fakt, iż coraz więcej osób – dzieci, młodzieży i dorosłych czuje się zagubionymi, potrzebuje wsparcia i specjalistycznej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W szalonym tempie współczesnej codzienności, wyznaczonym gwałtownym rozwojem cywilizacji,w szumie i chaosie informacyjnym w krzykliwej reklamie wzrasta zapotrzebowanie na kompetentne i nakierowane na dobro człowieka wspomaganie.

Pomaganie człowiekowi w potrzebie – dziecku, rodzicowi, nauczycielowi – jest jednym z głównych celów działania poradni psychologiczno-pedagogicznej. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest specyficznym rodzajem pracy zawodowej. Do skutecznego działania często konieczne jest nawiązywanie bliskiego, osobistego kontaktu z człowiekiem, który takiej pomocy potrzebuje, co wymaga zaangażowania nie tylko zasobów intelektualnych pomagającego. W efekcie tej specyficznej relacji często następuje zmiana funkcjonowania osoby wspomaganej w różnych obszarach życia. Dlatego tak bardzo ważne jest, by osoba udzielająca pomocy była kompetentna, wyposażona w dużą wiedzę i umiejętności.

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju poradni należy tworzyć przy współpracy wszystkich jej podmiotów tak, aby integrowała całość działań wokół nadrzędnego celu, jakim jest pomoc i efektywne wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym, edukacyjnym i socjalizacyjnym.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy realizuje swoje działania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym, a w szczególności:

 • w zakresie diagnozy – prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni, dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • w zakresie terapii – prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej pedagogicznej logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży, inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach, udziela konsultacji
  i innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie,

 • w zakresie doradztwa – prowadzi doradztwo psychologicznei pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtujeu młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

 • w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych- wspiera rodzinę i szkołę, popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, rozwija umiejętności wychowawcze, inicjuje różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży.

Jakość relacji w pracy psychologiczno – pedagogicznej to nie tylko jakość relacji pomagający – klient, ale również jakość relacji poradni jako usługowej placówki pomocowej z różnymi innymi placówkami funkcjonującymi w środowisku lokalnym: szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. Dlatego ważnym elementem pracy jest dbałość o jakość tych relacji.

Dziecko i jego harmonijny rozwój, to nadrzędne wartości każdej społeczności. Do zasadniczych celów działania poradni należy udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (w tym w wyborze kierunku kształcenia i zawodu) oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem. Aby te cele realizować potrzebna jest praca kompetentnych specjalistów, dobrze zorganizowany system pomocy i procedury jej udzielania, efektywna współpraca osób i instytucji wspomagających oraz sprawne zarządzanie.

W proponowanej przeze mnie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy do najistotniejszych elementów pracy należy wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia kadry oraz dotychczasowego znaczącego dorobku poradni: diagnostycznego, postdiagnostycznego i organizacyjnego. Ważne będzie też położenie nacisku na dalsze doskonalenie współpracy ze szkołami i przedszkolami, placówkami oświatowymi, a także instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Szczególną wagę przykładam również do współpracy z rodzicami ukierunkowanej na współdziałanie w procesie pomocy dzieciom i młodzieży.

I. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka może odbywać się tylko poprzez działania systemowe to znaczy poprzez oddziaływanie na dziecko i jego rodzinę, środowisko szkolne, rówieśnicze i lokalne dlatego proponowane działania skierowane są do różnych grup odbiorców i obejmują:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oparte o profesjonalną diagnozę i terapię przy ścisłej współpracy z rodzicami. Wsparcie psychologiczne dla rodziców, grupy wsparcia.

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom we właściwym przygotowaniu dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. Obawy i wątpliwości dużej grupy rodziców związane z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie wymagają podjęcia szczególnie delikatnych działań zmierzających do tego, aby przejście dziecka sześcioletniego z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem. Ważne jest zatem stymulowanie współpracy rodziców i nauczycieli, wspieranie nauczycieli, ale też przygotowanie dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

 • Poszerzenie zakresu działań pomocowych dzieciom i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym (w tym osób doświadczających przemocy, krzywdzonych, uczniów z fobią społeczną, ADHD) i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin poprzez:

 • działania profilaktyczne, w tym m.in. psychoedukację w zakresie przeciwdziałania przemocy, trening kompetencji społecznych i psychologicznych, grupy wsparcia,

 • działania interwencyjne: interwencja kryzysowa, konsultacje interdyscyplinarne, mediacje i negocjacje, utworzenie zespołu udzielającego pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy w kryzysie suicydalnym,

 • działania terapeutyczne – konieczne jest przygotowanie większej liczby pracowników do prowadzenia terapii zaburzeń sfery emocjonalno-społecznej (w tym fobii społecznych) oraz socjoterapii, poza tym prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz terapii rodzin. Należy utworzyć gabinet diagnozy i terapii integracji sensorycznej (SI).

 • Poszerzenie zakresu działań psychoedukacyjnych i korekcyjnych wobec dzieci z klas przedszkolnych oraz uczniów z klas młodszych z zaburzeniami i dysharmoniami w rozwoju psychoruchowym, nieśmiałych i z zaburzeniami zachowania w tym prowadzenie terapii pedagogicznej i logopedycznej, treningu kompetencji społecznych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy
  z rodzicami i rodzinami.

 • Zintensyfikowanie prowadzonych na terenie szkół, przedszkoli i placówek działań diagnostycznych, profilaktycznych oraz wybranych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w tym m.in. zajęcia integracyjno-adaptacyjne, treningi antystresowe, psychoedukacja, spotkania tematyczne z klasami, warsztaty planowania kształcenia i kariery zawodowej, punkty konsultacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające twórcze myślenie. Wzbogacenie oferty badań przesiewowych (pedagogicznych i logopedycznych) o przesiewowe badania ryzyka zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Wspieranie w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez pomoc w rozwijaniu kreatywnego myślenia, kompetencji społecznych ale także stymulowanie pełnego rozwoju osobowego. W tym obszarze istotne jest także przygotowywanie rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dziecka do jak najwcześniejszego identyfikowania jego specyficznych zdolności i ukierunkowywania ich rozwoju w sprzyjających warunkach. (Indywidualny program i indywidualny tok nauczania).

 • Wspomaganie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie – prowadzenie grup wsparcia w celu wyposażania ich w umiejętności wychowawcze oraz pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych

 • Ustawiczne wspomaganie rodziców w poszerzaniu ich kompetencji wychowawczych w relacji z dzieckiem i jego problemami poprzez psychoedukację i stworzenie stałej „Szkoły dla rodziców”, tworzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, konsultacji i udzielanie porad.

 • Rozwijanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy oraz innych zagrożeń współczesnego świata w tym ze strony mediów poprzez m.in. edukację medialną, trening zastępowania agresji, trening kompetencji społecznych, rozwój umiejętności psychologicznych, zajęcia korekcyjno – edukacyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktami.

II. Przygotowanie pracowników poradni do podejmowania nowych zadań związanych z wprowadzanym od 2016r. systemem doskonalenia nauczycieli opartym na systemie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

III. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli poprzez dbałość o jakość relacji interpersonalnych i atmosferę pracy, stymulowanie rozwoju osobistego i zawodowego, zapewnienie warunków do konsultacji i superwizji koleżeńskiej oraz wspólnego rozwiązywania problemów, docenianie i nagradzanie adekwatnie do włożonego wysiłku i uzyskanych efektów, zachęcanie do zdrowego stylu życia.

IV. Podnoszenie jakości i efektywności pracy poradni.

 • Terminowość w wydawaniu opinii i orzeczeń, ścisłe przestrzeganie procedur określonych prawem oświatowym.

 • Zwiększanie efektywności podejmowanych działań poprzez doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do potrzeb i oczekiwań klientów i pacjentów.

 • Stymulowanie pracowników do systematycznego doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb placówki adekwatnie do ich możliwości i zainteresowań.

 • Rozwijanie pracy zespołowej w placówce.

 • Wzbogacanie oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do zidentyfikowanych potrzeb klientów i pacjentów.

 • Dbałość o pozytywny wizerunek poradni oraz promowanie placówki i jej oferty w środowisku lokalnym. Dbając o kształtowanie jak najlepszego wizerunku poradni należy dotrzeć w jak najszerszym zakresie do społeczności lokalnej, informując o formach udzielanej pomocy jak również osiągnięciach placówki poprzez zmodernizowaną stronę internetową, lokalne media, plakaty, ulotki.

 • Ustawiczne podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy poradni poprzez podnoszenie wiedzy nauczycieli w zakresie prawa oświatowego.

 • Rozwijanie współpracy z organem prowadzącym poradnię i organem nadzoru pedagogicznego, z innymi poradniami, placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz związkami zawodowymi celem doskonalenia systemu pomocy.

 • Wykorzystanie potencjału stażystów, studentów psychologii i pedagogiki odbywających praktyki w poradni oraz wolontariuszy w celu zwiększenia dostępności do usług Poradni.

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków w celu poszerzenia spektrum działań (fundusze unijne, programy samorządowe itp.).

Realizacja przedstawionej przeze mnie propozycji koncepcji rozwoju i funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy sprawi, że oferta poradni będzie stale rozwijana w celu zaspakajania potrzeb i oczekiwań dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego na możliwie najwyższym poziomie, a udzielana pomoc będzie efektywna i adekwatna do potrzeb. Będę dążyć do tego, aby wszystkie osoby korzystające z usług poradni i współpracujące z nią były usatysfakcjonowane uzyskaną pomocą, a pracownicy zadowoleni z pracy, aby poradnia była placówką przyjazną dla osób, które w niej przebywają zarówno klientów, pacjentów, nauczycieli i pracowników.

Dodaj komentarz